اوسط قیم هفته وار مواد اولیه

سال 1396 

ماه حوت 

 

============

ماه حوت سال 1395

ماه دلو سال 1395

ماه جدی سال 1395

ماه قوس سال 1395 

ماه عقرب 

ماه میزان 

ماه سنبله سال 1395

ماه اسد سال 1395

ماه جوزا سال 1395

ماه ثور سال 1395 

​​ماه حمل 1395