اعلان مجدد هفت بست 4 اداره ملی احصائیه و معلومات

 

عنوان بست  رتبه بست  تاریخ اعلان  تاریخ ختم 
کارشناس حسابات خدمات 4 1397/12/22 1398/1/5
کارشناس حسابات زراعت 4 1397/12/22 1398/1/5
کارشناس حسابات دولت 4 1397/12/22 1398/1/5
کارشناس حسابات مصارف 4 1397/12/22 1398/1/5
کارشناس شاخص های قیمت مولد 4 1397/12/22 1398/1/5
کارشناس شاخص های قیمت صادرات و واردات 4 1397/12/22 1398/1/5
کارشناس تشکیل سرمایه 4 1397/12/22 1398/1/5

رهنمود جهت درخواست به  بست های فوق :

1- دریافت فرم از مدیریت استخدام اداره ملی احصائیه و معلومات .

2-   به صورت آنلاین فرم را خانه پری نمائید .