اعلان کاریابی

 تاریخ نشر و ختم اعلان 1397/2/28 الی 1397/3/7 

شماره عنوان بست بست  تعداد بست 
1 امربر 8 20
2 خانه سامان  7 3
3 پسته رسان  7 2
4 دریور  7 3
5 واترپمپ کار  7 1
6 خاکروب  8 1
7 کارمند ساختمانی  7 6
8 کارمند فنی برق 7 6
9 کار مند فنی آبرسانی  7  


غرض دریافت فرم به مدیریت استخدام اداره ملی احصائیه و معلومات مراجعه نمائید .

تاریخ ختم بست سرویر28 ثور 

لایحه وظایف پست های سرویر مؤقت

معلومات کلی پست

عنوان وظیفه:

 سرویر

وزارت یا اداره:

اداره ملی احصائیه و معلومات

موقعیت پست:

ولایت بدخشان، تخار، بغلان      

بخش مربوطه

ریاست انسجام معلومات جغرافیایی

تعداد پست:

بدخشان ۱۲ نفر، تخار ۳ نفر، بغلان ۵ نفر

گزارشده به:

رئیس احصائیه و معلومات ولایت

مدت وظیفه:

۱۵-۲۰ روز

 

هدف وظیفه:راه اندازی سروی به منظور جمع آروی ارقام کشت کوکنار

صلاحیت و مسئولیت های وظیفوی:

·         اشتراک در سروی محو کشت کوکنار

·          استفاده از GPS و کامره جهت محسابه ساحه محو شده کشت کوکنار

·         ارایه ارقام ساحه محو شده کشت کوکنار به ناظرین سروی

·         جمع آوری ارقام زراعتی از دهاقین با استفاده از سوالنامه های مشخص

·         اشتراک در پروسه های سروی با تیم های ساحوی

·         ارایه گزارش کاری برای نظارت کننده ولایتی سروی

·         تکمیل سروی در زمان معینه آن

·         اجرا فعالیت های مرتبط به اساس تقاضا ناظرین سروی

 

------------------------------------------------------------------------

شرایط استخدام (سطح تحصیل و تجربه کاری):

این لایحۀ وظایف  با در نظر داشت مواد طرز العمل استخدام سرویران اداره ملی احصاییه و معلومات با حد اقل شرایط و معیارهای ذیل ترتیب گردیده است:

1.        داشتن سند تحصیلی حد اقل بکلوریا در یکی از رشته های: و به دارنده گان سند تحصیلی بالاتر در رشته های انجنیری، زمین شناسی، سیستم معلومات جغرافیایی، اقتصاد، زراعت و سایر رشته هاارجحیت داده میشود.

2.        داشتن دوسال تجربه کاری مرتبط به وظیفه.

3.        تسلط به یکی از زبان های رسمی ( پشتویا دری) و مهارت های کمپیوتری.

طرز درخواست به بست متذکره:

کاندیدان موظف اند با در نظرداشت پوره نمودن شرایط بست اعلان شده ذریعه ایمیل آدرس ngic@nsia.gov.af  خلص سوانح خویش رسماًالی چهار بجه عصر روز شنبه مورخ ۲۸ ثور ۱۳۹۸در خواست نموده و در عنوان ایمیل ولایت که خود را کاندید مینماید تذکر داد شود.

یادداشت: امتحان کاندیدان ولایات تخار در ولایت بدخشان اخذ میگردد و بقیه کاندیدان ولایات در مرکز همان ولایت اخذ میگردد.