داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
در مورد اعلان داوطلبی تهیه و تدارک فرنیچرباب مورد نیاز تعمیر اداری و تدریسی اداره ملی احصائیه و معلومات واقع پوهنتون کابل
داوطلبی تهیه و تدارک فرنیچرباب مورد نیاز تعمیر اداری و تدریسی اداره ملی احصائیه و معلومات واقع پوهنتون کابل" شماره داوطلبی: (NSIA/1397/G.005) اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در...
Oct 29, 2018 -
در مورد اعلان داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژکی مورد نیاز تعمیر اداری و تدریسی اداره ملی احصائیه و معلومات
اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروســــــــــه داوطلـــبی بازداخــلی تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژیکی مورد نیاز تعمیر اداری و تدریسی اداره ملی احصائیه و معلومات واقع پوهنتون کابل مورد ضـــرورت این اداره...
Oct 29, 2018 -
اعلان عقد قرار داد تهیه وتدارک (58) قلم قرطاسیه و سایر لوازم دفتری بابت سال مالی 1397
اعلان عقد قرار داد تهیه وتدارک (58) قلم قرطاسیه و سایر لوازم دفتری بابت سال مالی 1397 شماره داوطلبی : CSO/1397/NCB/G.002)) بدین وسیله به تاسی از بند سوم فقره اول ، ماده چهل و دوم قانون تدارکات و فقره دوم ، ماده هشتادو هفتم طرزالعمل...
Jul 03, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک 58 قلم قرطاسیه و سایر لوازم دفتری بابت سال مالی 1397
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک 58 قلم قرطاسیه و سایر لوازم دفتری بابت سال مالی 1397 بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اداره مرکزی احصائیه در نظر دارد تا قرارداد تهیه و تدارک 58...
Jun 03, 2018 Jun 10, 2018