داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک وسایل برقی مورد نیاز شعبات اداره ملی احصائیه و معلومات
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک وسایل برقی مورد نیاز شعبات اداره ملی احصائیه و معلومات "بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اداره ملی احصائیه و معلومات در نظر دارد تا...
Mar 24, 2019 Mar 30, 2019
اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک قرطاسیه باب و لوازم اولیه دفتری مرد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات
اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک قرطاسیه باب و لوازم اولیه دفتری مرد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اداره ملی احصائیه و معلومات در نظر دارد...
Mar 10, 2019 Mar 17, 2019
اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک فرنیچرباب مورد نیاز شعبات اداره ملی احصائیه و معلومات بابت سال مالی 1398
اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک فرنیچرباب مورد نیاز شعبات اداره ملی احصائیه و معلومات بابت سال مالی 1398 بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اداره ملی احصائیه و معلومات در نظر...
Mar 09, 2019 Mar 16, 2019
داوطلبی 120 پایه تابلیت مورد نیاز اداره ملی احصائیه
" تهیه و تدارک 120 پایه تابلیت مورد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات" شماره داوطلبی: (NSIA/1398/NCB/G.06) اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروســــــــــه داوطلـــبی بازداخــلی...
Feb 17, 2019 Mar 03, 2019
در مورد تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژیکی مورد نیاز تعمیر اداری و تدریسی اداره ملی احصائیه و معلومات واقع پوهنتون کابل
بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اداره ملی احصائیه و معلومات در نظر دارد تا قرارداد تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژیکی مورد نیاز تعمیر اداری و تدریسی اداره ملی احصائیه و معلومات واقع پوهنتون...
Feb 03, 2019 Feb 10, 2019