داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
اعلان عقد قرار داد تهیه وتدارک (58) قلم قرطاسیه و سایر لوازم دفتری بابت سال مالی 1397
اعلان عقد قرار داد تهیه وتدارک (58) قلم قرطاسیه و سایر لوازم دفتری بابت سال مالی 1397 شماره داوطلبی : CSO/1397/NCB/G.002)) بدین وسیله به تاسی از بند سوم فقره اول ، ماده چهل و دوم قانون تدارکات و فقره دوم ، ماده هشتادو هفتم طرزالعمل...
Jul 03, 2018 -
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک 58 قلم قرطاسیه و سایر لوازم دفتری بابت سال مالی 1397
اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک 58 قلم قرطاسیه و سایر لوازم دفتری بابت سال مالی 1397 بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اداره مرکزی احصائیه در نظر دارد تا قرارداد تهیه و تدارک 58...
Jun 03, 2018 Jun 10, 2018