داوطلبی

محتوايات تاریخ نشر تاريخ خاتمه
داوطلبی تهیه و تدارک شبکه داخلی دفتر کارته پروان اداره ملی احصائیه و معلومات
تاریخ نشر: (20/04/1398) "داوطلبی تهیه و تدارک شبکه داخلی دفتر کارته پروان اداره ملی احصائیه و معلومات" شماره داوطلبی: (NSIA/1398/NCB/G.14) اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در...
Jul 11, 2019 Aug 01, 2019
تهیه و تدارک رنگ پرنتر مورد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات
" تهیه و تدارک رنگ پرنتر مورد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات شماره داوطلبی: (NSIA/1398/NCB/G.13) اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروســــــــــه داوطلـــبی بازداخــلی تهیه و تدارک...
Jul 07, 2019 Jul 28, 2019
تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز سرور روم اداره ملی احصائیه و معلومات
تاریخ نشر: (25/3/1398) " تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز سرور روم اداره ملی احصائیه و معلومات" شماره داوطلبی: (NSIA/1398/NCB/G.12) اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروســــــــــه...
Jun 15, 2019 Jul 08, 2019
اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تدارک کمره های امنیتی مورد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات
بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اداره ملی احصائیه و معلومات در نظر دارد تا قرارداد قرارداد قرارداد تدارک کمره های امنیتی مورد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات دارنده کود نمبر...
May 26, 2019 Jun 01, 2019