اعلان عقد قرار داد تهیه وتدارک (58) قلم قرطاسیه و سایر لوازم دفتری بابت سال مالی 1397

تاریخ نشر: Jul 03, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

  اعلان عقد قرار داد تهیه وتدارک (58) قلم قرطاسیه و سایر لوازم دفتری بابت سال مالی 1397

  شماره داوطلبی : CSO/1397/NCB/G.002))

   بدین وسیله به تاسی از بند سوم فقره اول  ، ماده چهل و دوم قانون تدارکات و فقره دوم ، ماده هشتادو هفتم طرزالعمل تدارکات ، اداره ملی احصائیه ومعلومات به اطلاع عام می رساند که قرار داد  تهیه وتدارک (58 ) قلم قرطاسیه وسایر لوازم باب دفتری بابت سال مالی 1397خویش را باشرکت محترم خدمات لوژستیکی آسایش روز دارنده جواز نمبر (117645) به ارزش مجموعی مبلغ (1,688,800.00)  یک ملیون و ششصدو هشتاد و هشت هزار و هشتصد افغانی ، به تاریخ 10 – سرطان – 1397 عقد نموده است .