در مورد اعلان داوطلبی تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژکی مورد نیاز تعمیر اداری و تدریسی اداره ملی احصائیه و معلومات

تاریخ نشر: Oct 29, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

       اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروســــــــــه داوطلـــبی بازداخــلی تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژیکی مورد نیاز تعمیر اداری و تدریسی اداره ملی احصائیه و معلومات واقع پوهنتون کابل  مورد ضـــرورت این اداره اشتراک نموده وشــــــــرطنامه چاپ شده آنرا به شکل رایگان از مدیریت عمومی تسهیل قراردادها و پلانگذاری اداره ملی احصائیه و معلومات واقع در اطاق نمبر A-16 منزل اول،  این اداره، واقع در جنگلک چهلستون، جوار لیسه خوشخال خان، بدست آورده و آفـــرهای خویش را مــطابق به شرایط مندرج شــــرطنامه وطبق قانون وطرزالعــمل تدارکات طـــوری سربسته، از تاریـــخ نشر اعلان الی ساعت یازده بجه قبل از ظهر روز دو شنبه مؤرخ 28 عقرب سال 1397 به آمریت تدارکات این اداره ارایه نماید، آفرهای ناوقت رسیده وانترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

     تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ پنجصدو هشتادو نه هزارو ششصدو نودو شش (589,696) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی ساعت یازده بجه قبل از ظهر مؤرخ  28 عقرب سال 1397 در تالار کنفرانس اداره ملی احصائیه و معلومات تدویر میگردد"

     حق الاشاعه مطلب فوق را از دارایی اداره ملی احصائیه و معلومات اصول فرموده ، کتنگ آنرا غرض اجراآت بعدی به این اداره ارسال خواهند فرمود.