در مورد اعلان داوطلبی تهیه و تدارک فرنیچرباب مورد نیاز تعمیر اداری و تدریسی اداره ملی احصائیه و معلومات واقع پوهنتون کابل

تاریخ نشر: Oct 29, 2018

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

داوطلبی تهیه و تدارک فرنیچرباب مورد نیاز تعمیر اداری و تدریسی اداره ملی احصائیه و معلومات واقع  پوهنتون کابل"

شماره داوطلبی: (NSIA/1397/G.005)

     اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروســــــــــه داوطلـــبی بازداخــلی تهیه و تدارک فرنیچر باب مورد نیاز تعمیر اداری و تدریسی اداره ملی احصائیه و معلومات واقع پوهنتون کابل اشتراک نموده و شــــــــرطنامه چاپ شده آنرا به شکل رایگان از مدیریت عمومی تسهیل قراردادها و پلانگذاری اداره ملی احصائیه و معلومات واقع  اطاق نمبر A-16 منزل اول این اداره، واقع در جنگلک چهلستون، جوار لیسه خوشحال خان بدست آورده و آفـــرهای خویش را مــطابق به شرایط مندرج شــــرطنامه و طبق قانون و طرزالعــمل تدارکات طـــوری سربسته، از تاریـــخ نشر اعلان الی ساعت یازده بجه قبل از ظهر روز دوشنبه مؤرخ 28 عقرب 1397 به آمریت تدارکات این اداره ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

     تضمین آفر به شکل تضمین بانکی به ارزش مجموعی مبلغ سی و هشت هزارو هشتصد و سی و نه )38839) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی آن به ساعت یازده بجه قبل از ظهر روز دو شنبه مؤرخ  28 میزان 1397 در تالار کنفرانس های اداره ملی احصائیه و معلومات تدویر میگردد.

     حق الاشاعه مطلب فوق را از دارایی اداره ملی احصائیه و معلومات اصول فرموده ، کتنگ آنرا غرض اجراآت بعدی به این اداره ارسال خواهند فرمود.