اعلان داوطلبی تهیه و تدارک فرنیچر باب مورد نیاز شعبات اداره ملی احصائیه و معلومات

تاریخ نشر: Jan 16, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 09, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

تاریخ نشر: (26/10/1397)

                           "اعلان داوطلبی تهیه و تدارک فرنیچر باب مورد نیاز شعبات اداره ملی احصائیه و معلومات "

شماره داوطلبی: (NSIA/1398/NCB/G.01)

        اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروســــــــــه داوطلـــبی بازداخــلی تهیه و تدارک فرنیچر باب مورد نیاز شعبات اداره ملی احصائیه و معلومات مورد ضـــرورت این اداره اشتراک نموده وشــــــــرطنامه چاپ شده آنرا به شکل رایگان از آمریت تدارکات، واقع در اطاق نمبر A-16 منزل اول،  واقع در جنگلک چهلستون، جوار لیسه خوشحال خان، بدست آورده و آفـــرهای خویش را مــطابق به شرایط مندرج شــــرطنامه و طبق قانون و طرزالعــمل تدارکات طـــوری سربسته، از تاریـــخ نشر اعلان الی ساعت 11 بجه قبل از ظهر روز شنبه مؤرخ 20 دلو 1397 به آمریت تدارکات این اداره ارایه نماید، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

     تضمین آفر به شکل تضمین بانکی مبلغ دوصد و شصت و پنج هزار و چهارصد و ده (265,410) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی ساعت 11 بجه قبل از ظهر مؤرخ  20 دلو 1397 در تالار کنفرانس اداره ملی احصائیه و معلومات تدویر میگردد.