اعلان عقد قرارداد تهیه و تدارک 110 هزار لیتر تیل مورد نیاز وسایط و مرکز گرمی اداره بابت سال مالی 1398

تاریخ نشر: Jan 21, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

"اعلان عقد قرارداد تهیه و تدارک 110 هزار لیتر تیل مورد نیاز وسایط و مرکز گرمی اداره بابت سال مالی 1398"

شماره داوطلبی: (NSIA/1398/G.02)

بدینوسیله به تاسی از بند سوم فقره اول، ماده چهل و دوم قانون تدارکات و فقره دوم، ماده هشتاد هفتم طرزالعمل تدارکات، اداره ملی احصائیه و معلومات به اطلاع عام میرساند که قرارداد تهیه و تدارک 110 هزار لیتر تیل مورد نیاز وسایط و مرکز گرمی اداره بابت سال مالی 1398 خویش را با ریاست عمومی تصدی مواد نفتی و گاز مایع به ارزش مجموعی (5،890،250) پنج ملیون هشتصد و نود هزار و دوصد و پنجاه افغانی به تاریخ     10 جدی 1397 عقد نموده است.