اعلان عقد قرارداد فرنیچرباب مورد نیاز تعمیر اداری و تدریسی اداره ملی احصائیه و معلومات واقع دانشگاه کابل

تاریخ نشر: Jan 21, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

تاریخ نشر (1/11/1397)

"اعلان عقد قرارداد فرنیچرباب مورد نیاز تعمیر اداری و تدریسی اداره ملی احصائیه و معلومات واقع دانشگاه کابل"

شماره داوطلبی: (NSIA/1397/G005)

بدینوسیله به تاسی از بند سوم فقره اول، ماده چهل و دوم قانون تدارکات و فقره دوم، ماده هشتاد هفتم طرزالعمل تدارکات، اداره ملی احصائیه و معلومات به اطلاع عام میرساند که قرارداد تهیه و تدارک فرنیچرباب مورد نیاز تعمیر اداری و تدریسی اداره ملی احصائیه و معلومات واقع دانشگاه کابل خویش را با شرکت محترم عصمت نوری لمتید به ارزش مجموعی (755،600) هفتصد و پنجاه پنج هزار و ششصد افغانی به تاریخ 11 جدی 1397 عقد نموده است.