اعلان عقد قرارداد کرایه گیری یک دربند حویلی رهایشی جهت سکونت مقام محترم اداره

تاریخ نشر: Jan 21, 2019

تاريخ خاتمه: Jan 01, 0001

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

"اعلان عقد قرارداد کرایه گیری یک دربند حویلی رهایشی جهت سکونت مقام محترم اداره"

شماره داوطلبی: (NSIA/1398/C.03)

بدینوسیله به تاسی از بند سوم فقره اول، ماده چهل و دوم قانون تدارکات و فقره دوم، ماده هشتاد هفتم طرزالعمل تدارکات، اداره ملی احصائیه و معلومات به اطلاع عام میرساند که قرارداد تدارک کرایه گیری یک دربند حویلی رهایشی جهت سکونت مقام محترم اداره خویش را با محترم سلام جان فراز مالک خانه به ارزش مجموعی (1،550،400) یک ملیون پنجصد و پنجا هزار و چهارصد افغانی به تاریخ 18 جدی 1397 عقد گردید است.