داوطلبی تهیه و تدارک قرطاسیه باب و لوازم دفتری اداره ملی احصائیه و معلومات

تاریخ نشر: Jan 21, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 12, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

"تاریخ نشر: (2/11/1397)

داوطلبی تهیه و تدارک قرطاسیه باب و لوازم دفتری اداره ملی احصائیه و معلومات 

شماره داوطلبی: (NSIA/1398/NCB/G.04)

     اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروســــــــــه داوطلـــبی بازداخــلی تهیه و تدارک قرطاسیه باب و لوازم دفتری اداره ملی احصائیه و معلومات اشتراک نموده و شــــــــرطنامه چاپ شده آنرا به شکل رایگان از آمریت تدارکات این اداره          واقع منزل اول این اداره، جوار لیسه خوشحال خان، جنگلک چهلستون بدست آورده و آفـــرهای خویش را مــطابق به شرایط مندرج شــــرطنامه و طبق قانون و طرزالعــمل تدارکات طـــوری سربسته، از تاریـــخ نشر اعلان الی ساعت یازده بجه قبل از ظهر روز سه شنبه مؤرخ 23            دلو1397 به این آمریت ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

     تضمین آفر به شکل تضمین بانکی به ارزش مجموعی مبلغ )25556) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی آن به ساعت یازده بجه قبل از ظهر روز سه شنبه مؤرخ  23 دلو1397 در تالار کنفرانس های اداره تدویر میگردد".