در مورد تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژیکی مورد نیاز تعمیر اداری و تدریسی اداره ملی احصائیه و معلومات واقع پوهنتون کابل

تاریخ نشر: Feb 03, 2019

تاريخ خاتمه: Feb 10, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اداره ملی احصائیه و معلومات در نظر دارد تا قرارداد تهیه و تدارک تجهیزات تکنالوژیکی مورد نیاز تعمیر اداری و تدریسی اداره ملی احصائیه و معلومات واقع پوهنتون کابل دارای کود شماره (NSIA/1397/G.006) را با شرکت محترم خلیج تکنالوژی لمیتد دارنده جواز نمبر 24986 به ارزش مجموعی مبلغ (23748390) بیست و سه ملیون و هفتصدو چهل و هشت هزارو سه صدو نود افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات اداره ملی احصائیه و معلومات واقع جنگلک چهلستون، گذشته از باغ بابر، جوار مکتب خوشحال خان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند . این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهند شد.