داوطلبی 120 پایه تابلیت مورد نیاز اداره ملی احصائیه

تاریخ نشر: Feb 17, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 03, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

      " تهیه و تدارک 120 پایه تابلیت مورد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات"

      شماره داوطلبی: (NSIA/1398/NCB/G.06)

     اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروســــــــــه داوطلـــبی بازداخــلی تدارک 120 پایه تابلیت مورد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات اشتراک نموده و شــــــــرطنامه چاپ شده آنرا به شکل رایگان از مدیریت عمومی تسهیل قراردادها و         پلانگذاری اداره ملی احصائیه و معلومات واقع  اطاق نمبر A-16 منزل اول این اداره، واقع در جنگلک چهلستون، جوار لیسه خوشحال خان بدست آورده و آفـــرهای خویش را مــطابق به شرایط مندرج شــــرطنامه و طبق قانون و طرزالعــمل تدارکات طـــوری سربسته، از تاریـــخ نشر        اعلان الی ساعت 2 بجه بعد از ظهر روز دوشنبه مؤرخ 20 حوت 1397 به آمریت تدارکات این اداره ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

     تضمین آفر به شکل تضمین بانکی به ارزش مجموعی مبلغ یک صدو پنجاو سه هزار )153,000.00) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی آن به ساعت 2 بجه بعد از ظهر روز دوشنبه مؤرخ 20 حوت 1397 در تالار کنفرانس های اداره ملی احصائیه و معلومات تدویر میگردد.

     حق الاشاعه مطلب فوق را از دارایی اداره ملی احصائیه و معلومات حصول فرموده ، کتنگ آنرا غرض اجراآت بعدی به این اداره ارسال خواهند فرمود.