اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک فرنیچرباب مورد نیاز شعبات اداره ملی احصائیه و معلومات بابت سال مالی 1398

تاریخ نشر: Mar 09, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 16, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

     اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک فرنیچرباب مورد نیاز شعبات اداره ملی احصائیه و معلومات بابت سال مالی 1398

     بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اداره ملی احصائیه و معلومات در نظر دارد تا قرارداد تهیه و تدارک فرنیچرباب مورد نیاز شعبات اداره ملی احصائیه و معلومات بابت سال مالی 1398دارنده کود نمبر (NSIA/1398/NCB/G.01) را به شرکت کابل نیویارک موبل و فرنیچر و سلطان ساحل سلیما لمیتد به شکل داوطلب مشترک( (JV جواز نمبر 0101-17646  و 32315 به ارزش مجموعی مبلغ (5،988،780) پنج ملیون  نه صدو هشتادو هشت هزارو هفتصدو هشتاد افغانی اعطاء نماید .

     اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات اداره ملی احصائیه و معلومات  واقع جنگلک چهلستون، گذشته از باغ بابر، جوار مکتب خوشحال خان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .                                                                                                                                                     این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

     حق الا شاعه مطلب فوق از دارایی های اداره ملی احصائیه و معلومات حصول فرموده ، کتنگ آنرا ارسال خواهند فرمود.