اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک قرطاسیه باب و لوازم اولیه دفتری مرد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات

تاریخ نشر: Mar 10, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 17, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

    اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک قرطاسیه باب و لوازم اولیه دفتری مرد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات

 بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اداره ملی احصائیه و معلومات در نظر دارد تا قرارداد تهیه و تدارک قرطاسیه باب و لوازم اولیه دفتری مورد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات دارنده کود نمبر (NSIA/1398/NCB/G.04) را به شرکت خدمات لوژستیکی برج عیاران دارای جواز نمبر 50207 به ارزش مجموعی مبلغ (906572) نوصدو شش هزارو پنجصدو هفتادو دو افغانی اعطاء نماید .

     اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات اداره ملی احصائیه و معلومات  واقع جنگلک چهلستون، گذشته از باغ بابر، جوار مکتب خوشحال خان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .                                                                                                                                                                                            

     این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.

     حق الا شاعه مطلب فوق از دارایی های اداره ملی احصائیه و معلومات حصول فرموده ، کتنگ آنرا ارسال خواهند فرمود.