اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک وسایل برقی مورد نیاز شعبات اداره ملی احصائیه و معلومات

تاریخ نشر: Mar 24, 2019

تاريخ خاتمه: Mar 30, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

   اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک وسایل برقی مورد نیاز شعبات اداره ملی احصائیه و معلومات

 

 "بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اداره ملی احصائیه و معلومات در نظر دارد تا قرارداد تهیه و تدارک وسایل برقی مورد نیاز شعبات اداره ملی احصائیه و معلومات دارنده کود نمبر (NSIA/1398/NCB/G.05) را به شرکت محترم خدمات لوژستیکی برج عیاران دارنده جواز نمبر(50207) به ارزش مجموعی مبلغ (580000) پنجصدوهشتاد هزار افغانی اعطاء نماید .

   اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات اداره ملی احصائیه و معلومات  واقع جنگلک چهلستون، گذشته از باغ بابر، جوار مکتب خوشحال خان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .                                                                                                                                                                                           

   این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد".

     حق الا شاعه مطلب فوق از دارایی های اداره ملی احصائیه و معلومات حصول فرموده ، کتنگ آنرا ارسال خواهند فرمود.