موضوع :اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدراک 120 پایه تبلیت مورد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات

تاریخ نشر: Mar 31, 2019

تاريخ خاتمه: Apr 06, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

     بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اداره ملی احصائیه و معلومات در نظر دارد تا قرارداد قرارداد تهیه و تدراک 120 پایه تبلیت مورد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات دارنده کود نمبر (NSIA/1398/NCB/G.06) را به شرکت محترم خدمات لوژستیکی وحدت رضایان دارنده جواز نمبر 51528 به ارزش مجموعی مبلغ (2820000) دو ملیون و هشت لک و بیست هزار افغانی اعطاء نماید . اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به ریاست تدارکات اداره ملی احصائیه و معلومات  واقع جنگلک چهلستون، گذشته از باغ بابر، جوار مکتب خوشحال خان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .

این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.   حق الا شاعه مطلب فوق از دارایی های اداره ملی احصائیه و معلومات حصول فرموده ، کتنگ آنرا ارسال خواهند فرمود.