در مورد اعلان داوطلبی تدارک کمره های امنیتی مورد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات

تاریخ نشر: Apr 11, 2019

تاريخ خاتمه: May 03, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

     اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروســــــــــه داوطلـــبی بازداخــلی تدارک کمره های امنیتی مورد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات اشتراک نموده و شــــــــرطنامه چاپ شده آنرا به شکل رایگان از مدیریت عمومی تسهیل قراردادها و پلانگذاری اداره ملی احصائیه و معلومات واقع  اطاق نمبر A-16 منزل اول این اداره، واقع در جنگلک چهلستون،گذشته از باغ بابر، جوار لیسه خوشحال خان بدست آورده و آفـــرهای خویش را مــطابق به شرایط مندرج شــــرطنامه و طبق قانون و طرزالعــمل تدارکات طـــوری سربسته، از تاریـــخ نشر اعلان الی ساعت 2 بجه بعد از ظهر روز شنبه مؤرخ 14 ثور 1398 به ریاست تدارکات این اداره ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

     تضمین آفر به شکل تضمین بانکی به ارزش مجموعی مبلغ پنجاه و دو هزارو هفت صدو ده )52710) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی آن به ساعت 2 بجه بعد از ظهر روز شنبه مؤرخ 14 ثور 1398 در تالار کنفرانس های اداره ملی احصائیه و معلومات تدویر میگردد.

     حق الاشاعه مطلب فوق را از دارایی اداره ملی احصائیه و معلومات حصول فرموده ، کتنگ آنرا غرض اجراآت بعدی به این اداره ارسال خواهند فرمود.