اطلاعیه عام تصمیم اعطای قرارداد تدارک کمره های امنیتی مورد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات

تاریخ نشر: May 26, 2019

تاريخ خاتمه: Jun 01, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اداره ملی احصائیه و معلومات در نظر دارد تا قرارداد قرارداد قرارداد تدارک کمره های امنیتی مورد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات دارنده کود نمبر (NSIA/1398/NCB/G.09) را به شرکت محترم خدمات لوژستیکی عاج دارنده جواز نمبر 40278 به ارزش مجموعی مبلغ (959735) نو صدو پنجاو و نه هزارو هفت صدو سی و پنج هزار افغانی اعطاء نماید .

     اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات اداره ملی احصائیه و معلومات  واقع جنگلک چهلستون، گذشته از باغ بابر، جوار مکتب خوشحال خان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .                                                                                                                                                                                           

     این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.