تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز سرور روم اداره ملی احصائیه و معلومات

تاریخ نشر: Jun 15, 2019

تاريخ خاتمه: Jul 08, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

تاریخ نشر: (25/3/1398)

" تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز سرور روم اداره ملی احصائیه و معلومات"

شماره داوطلبی: (NSIA/1398/NCB/G.12)

اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروســــــــــه داوطلـــبی بازداخــلی تهیه و تدارک تجهیزات مورد نیاز سرور روم اداره ملی احصائیه و معلومات اشتراک نموده و شــــــــرطنامه چاپ شده آنرا به شکل رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی و اجناس این اداره واقع  اطاق نمبر A-16 منزل اول، واقع جنگلک چهلستون،گذشته از باغ بابر، جوار لیسه خوشحال خان بدست آورده و آفـــرهای خویش را مــطابق به شرایط مندرج شــــرطنامه و طبق قانون و طرزالعــمل تدارکات طـــوری سربسته، از تاریـــخ نشر اعلان الی ساعت 2 بجه بعد از ظهر روز دو شنبه مؤرخ 17 سرطان 1398 به ریاست تدارکات این اداره ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

تضمین آفر به شکل تضمین بانکی به ارزش مجموعی مبلغ پنجصدو هشتاد هزار نه صدو هفتادو پنج 580975)) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی آن به ساعت 2 بجه بعد از ظهر روز دو شنبه مؤرخ 17 سرطان 1398 در تالار کنفرانس های این اداره تدویر میگردد".