تهیه و تدارک رنگ پرنتر مورد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات

تاریخ نشر: Jul 07, 2019

تاريخ خاتمه: Jul 28, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

      " تهیه و تدارک رنگ پرنتر مورد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات

      شماره داوطلبی: (NSIA/1398/NCB/G.13)

     اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروســــــــــه داوطلـــبی بازداخــلی تهیه و تدارک رنگ پرنتر مورد نیاز اداره ملی احصائیه و معلومات اشتراک نموده و شــــــــرطنامه چاپ شده آنرا به شکل رایگان از آمریت تدارکات امور ساختمانی و اجناس اداره ملی احصائیه و معلومات واقع  اطاق نمبر A-16 منزل اول این اداره، واقع در جنگلک چهلستون،گذشته از باغ بابر، جوار لیسه خوشحال خان بدست آورده و آفـــرهای خویش را مــطابق به شرایط مندرج شــــرطنامه و طبق قانون و طرزالعــمل تدارکات طـــوری سربسته، از تاریـــخ نشر اعلان الی ساعت 2 بجه بعد از ظهر روز یکشنبه مؤرخ 6 اسد 1398 به ریاست تدارکات این اداره ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

     تضمین آفر به شکل تضمین بانکی به ارزش مجموعی 77,500  هفتادو هفت هزارو پنجصد افغانی بوده و جلسه آفرگشایی آن به ساعت 2 بجه بعد از ظهر روز یکشنبه مؤرخ 6 اسد 1398 در تالار کنفرانس های اداره ملی احصائیه و معلومات تدویر میگردد".