داوطلبی تهیه و تدارک شبکه داخلی دفتر کارته پروان اداره ملی احصائیه و معلومات

تاریخ نشر: Jul 11, 2019

تاريخ خاتمه: Aug 01, 2019

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

 

تاریخ نشر: (20/04/1398)

"داوطلبی تهیه و تدارک شبکه داخلی دفتر کارته پروان اداره ملی احصائیه و معلومات"

شماره داوطلبی: (NSIA/1398/NCB/G.14)

     اداره ملی احصائیه و معلومات از تمام داوطلبان واجد شرایط دعوت می نماید تا در پروســــــــــه داوطلـــبی بازداخــلی تهیه و تدارک  شبکه داخلی دفتر کارته پروان اداره ملی احصائیه و معلومات اشتراک نموده و شــــــــرطنامه چاپ شده آنرا به شکل رایگان از آمریت  تدارکات امور ساختمانی و اجناس اداره ملی احصائیه و معلومات اطاق نمبر A-16 منزل اول این اداره، واقع در جنگلک چهلستون، جوار لیسه خوشحال خان بدست آورده و آفـــرهای خویش را مــطابق به شرایط مندرج شــــرطنامه و طبق قانون و طرزالعــمل تدارکات طـــوری سربسته، از تاریـــخ نشر اعلان الی ساعت ده  بجه قبل از ظهر روز پنجشنبه مؤرخ 10 اسد 1398 به ریاست  تدارکات این اداره ارایه نمایند، آفرهای ناوقت رسیده و انترنتی قابل پذیرش نمیباشد.

     تضمین آفر به شکل تضمین بانکی به ارزش مجموعی مبلغ هفده هزار و یکصدو سی و پنج (17,135) افغانی بوده و جلسه آفرگشایی آن به ساعت ده بجه قبل از ظهر روز  پنجشنبه مؤرخ  10 اسد 1398در تالار کنفرانس های اداره ملی احصائیه و معلومات تدویر میگردد.

     حق الاشاعه مطلب فوق را از دارایی اداره ملی احصائیه و معلومات اصول فرموده ، کتنگ آنرا غرض اجراآت بعدی به این اداره ارسال خواهند فرمود.