اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک 58 قلم قرطاسیه و سایر لوازم دفتری بابت سال مالی 1397

تاریخ نشر: Jun 03, 2018

تاريخ خاتمه: Jun 10, 2018

سند داوطلبی: Download Documentمحتوايات:

  اطلاعیه تصمیم اعطای قرارداد تهیه و تدارک 58 قلم قرطاسیه و سایر لوازم دفتری بابت سال مالی 1397 

  بدینوسیله به تآسی از فقره (2) ماده (43) قانون تدارکات به اطلاع عموم رسانیده میشود، که اداره مرکزی احصائیه در نظر دارد تا قرارداد تهیه و تدارک 58 قلم قرطاسیه و سایر لوازم دفتری بابت سال مالی 1397 دارنده کود نمبر CSO/1397/NCB/G002 را به شرکت خدمات لوژستیکی آسایش روز دارنده جواز نمبر 117645 به ارزش مجموعی مبلغ 1,688,800 (یک ملیون و ششصدو هشتادو هشت هزارو هشتصد) افغانی اعطاء نماید .

اشخاص حقیقی و حکمی که هرگونه اعتراض در زمینه داشته باشند، میتوانند اعتراض خویش را از تاریخ نشر این اعلان الی هفت (7) روز تقویمی طور کتبی توام با دلایل آن به آمریت تدارکات اداره مرکزی احصائیه واقع سرک 14 وزیر اکبر خان، متصل اداره مستقل ارگانهای محلی، چهار راهی آریانا، ناحیه نهم، کابل، افغانستان وفق احکام ماده پنجاهم قانون تدارکات ارایه نمایند .     

  این اطلاعیه به معنی عقد قرارداد نبوده و الی تکمیل میعاد فوق الذکر و طی مراحل قانونی بعدی قرارداد منعقد نخواهد شد.