د احصائیی د مرکزی اداری د کارکوونکو لپاره د سوداګری ارقامو راټولولو روزنیز کورس جوړیدل

د احصائیی د مرکزی اداری د کارکوونکو لپاره د سوداګری ارقامو راټولولو روزنیز کورس جوړیدل

۲۰ وری ۱۳۹۶

د سوداګری د ارقامو له راټولولو له څرنګوالی سره د احصائیی په مرکزی اداره کی پرانستل شو.

دغه کورس چی د سوداګری او صنایعو وزارت لخوا د احصائیی د مرکزی اداری د کارکوونکو د لازیاتی بلدتیا په خاطر روزنیز کورس د احصائیی په مرکزی اداره کی پرانیستل شو.

دغه کورس چی د سوداګری او صنایعو وزارت لخوا د احصائیی د مرکزی اداری د کارکوونکو لپاره جور شوی دی چی د تدریس چاری ئی د نوموړی وزارت د یوتن سالاکارښاغلی آندری لخوا په مخ وړل کیږی.

د دی کورس له جوړیدو څخه موخه د دی اداری د کارکوونکو دسوداګری د ارقامو د راټولولو د څرنګوالی او ارقامو د ادخال په اړه لا زیاته بلد تیا تشکیلوی ترڅو وکولای شی د نړیوال سوداګری د ارقامو د راټولولو له کودونو او په سیستم کی له بدلونوسره آشنایی پیداکړی.

دغه کورس یوه ورځ ترمنځ د پنځو ورځو لپاره دوام کوی چی د دی اداری د اقتصادی احصائیو د سوداګری د څانګی کارکوونکی په کښي ګډون لری او د تدریس چاری ئی په عملی او نظری ډول د ذکر شوی سلاکار په واسطه په مخ وړل کیږی.