د CS Pro د نرم افزار کورس پای ته رسیدل

 د CS Pro د نرم افزار کورس پای ته رسیدل

 د احصائیی مرکزی اداره

۱ کب ۱۳۹۵

د سرشمیرنی او سروی د ارقامو د پراسس د نرم افزار ( CS Pro ) روزنیز کورس نن ورځ یکشنبه د نوموړی کورس ګډونوالو ته د بری لیکونو په ویشgو پای ته ورسید.

په دی روزنیز کورس کی چی د دی ادارای د دیتابیس د برخی یو شمیر کارکوونکو په کښی ګډون درلود د ( CS Pro) پروګرام د زده کړی لپاره چی د دیتا انتری، ادیتنګ او تصحیح په کاری برخو کی یو ډیر مهم پروګرام دی جوړ شوی وه.

نوموړی کورس چی د ۱۳۹۵ کال د وری له ۳ می نیټی څخه پیل شوی وو د شنبی تر چهارشنبی ورځی پوری هره ورځ دوه ساعته دوام درلود او د یوه تجربه لرونکی متخصص لخوا چی د اقتصادی- ټولنیزی او د موګرافیکی سروی په پروژه کی د ملګرو ملتونو د وګړو صندوق لخوا ګمارل شوی پرمخ وړل کیده.

د یادونی وړ ده چی د احصائیی مرکزی اداری مشرتابه د دی اداری د کارکوونکو د کاری وړتیا د لوړوالی لپاره مخکی هم دا ډول کورسونه په مختلفو برخو کی د اداری د نورو کار کوونکو لپاره جوړ کړی دی.