د ملی محاسبتاتو په سیستم کی پرمختګونه د احصائیی د مرکزی ادارید تخنیکی کمیټی په غونډه کی ترغور لاندی ونیول شول.

د ملی محاسبتاتو په سیستم کی پرمختګونه د احصائیی د مرکزی ادارید تخنیکی کمیټی په غونډه کی ترغور لاندی ونیول شول.

۱۶ وری ۱۳۹۶

د احصائیی د مرکزی اداری تخنیکی کمیټی غونډه نن سهار د چهارشنبی په ورځ د محترم انجنیر شیرمحمد جامی زاده د احصائیی د مرکزی اداری سرپرست ترمشری لاندی د ملی محاسباتو په سیستم کی د وروستیو پرمختګونو پرځانګړی ډول د کورنیو ناخالصو تولیداتو د سنجش په هکله غونده وکړه.

په سرکی محترم محمد ابراهیم نعیمی د احصائیی د مرکزی اداری د ملی محاسباتو رئیس د نړیوال بانک د سلاکار ښاغلی شتروک په واسطه ترسره شوی کارونو لکه د ثابتی بیې له مخی د لګښت په کتګوریو د کورنی ناخالص تولید بشپړتیا بیا کتنی او د ملی محاسباتو په سیستم کی د نوی شاخصونو د شاملولو او د څلورو ولایتونو (کابل، هرات، بلخ او ننګرهار) لپاره د کورني ناخالص تولید د ترتیب ورپسی ښاغلی شتروک د کورنی ناخالص تولید د سیستم د نوی کولو، د کورنی ناخالص تولید د ولایتی ترتیب او د لګښت تر شاخصونو پربنسټ د ملی محاسباتو سیستم نوی کولو په هکله د کاری پرمختک په اړه هر اړه خیزه معلومات وړاندی کړ.

د کمیټی د غړو د ښاغلی شتروک د راپور په اړه ځینی نظرونه وړاندی کړی او تربحث او نظرونه وړاندی کولو وروسته د ملی محاسباتو ریاست ته په لاندی ډول دنده وسپارل شوه.

د ولایتونو د کورنی ناخالص تولید د غنامندی لپاره اساسی شاخصونه په لومړی ګام کی د کابل، هرات، بلخ او ننګرهار ولایتونو لپاره باید لست او اړونده د احصائیی آمریتونوته دی واستول شی څو د مورد نظر معلوماتو د راټولو په اړه اقدام وکړی.

د ارقامو د راټولو لپاره دی له مختلفو طریقو ځینی استفاده وشی، د اړتیا په صورت کی د ریاست اړونده کارکوونکی دی ولایتونو ته سفر وکړی او د احصائیوی ارقامو د معلوماتو ورکوونکو سره د مستقیمی سرکی لاری د څلورو ولایتونو د احصائیی ولایتی کارکوونکو سره د GDP  د ارقامو په راټولوکی عملی مرسته وکړی.

د یادونی وړده چی دا د ملی محاسباتو د سلاکار د استخدام له لاری د احصائیی د مرکزی اداری سره د نړیوال بانک د خدمتونو د برابرولو دریم دور دی او د نوموړی سلاکار مرستی په همدی ترتیب د روان کال په اوږدو کی هم د دی اداری د ملی محاسباتو له ریاست سره دوام وکړی.