د احصائیوی ارقامو څخه د ګټی اخیستونکو د رضایت سروی د سرویرانو او سوپرویزرانو لپاره د روزنیز کورس پرانیستل

د احصائیوی ارقامو څخه د ګټی اخیستونکو د رضایت سروی د سرویرانو او سوپرویزرانو لپاره د روزنیز کورس پرانیستل

۲۶ وری ۱۳۹۶

د احصائیوی ارقامو د ګټی اخیستونکو د رضایت سروی و په کار اچولو لپاره روزنیز کورس د چهارشنبی په ورځ د دی اداری د یوشمیر کارکوونکو لپاره په دی اداره کی جوړه شو.

له هغه ځایه چی د احصائیی مرکزی اداره په هیواد کی د جاری ارقامو او مستقیمو ارقامو د راټولو یوازنی مسووله اداره ده بناْ په همدی لحاظ د هیواد په کچه د مختلفو سروی ګانو د اجرا مسوولیت لری او د خپلو مکلفیتونو مطابق کی تر اوسه ډیری سروی ګانی د هیواد په کچه تطبیق کړی دی چی د تحلیل او تجزیه وروسته پایلی ئی د ارقامو د استفاده کوونکو په اختیار کی ورکړی دی.

د دی معلوماتو د لاس ته راوړلو او د استفادی له څرنګوالی څخه د معلومولو په موخه په پام کی ده چی د ارقامو ځینی د ګټی اخیستونکو د رضایت سروی د کابل ښار په کچه د دی اداری لخوا په واچول شی.

په دی سروی کی د مختلفو دولتی – غیر دولتی ادارو او خصوصی سکتو څخه د احصائیی ارقامو څخه د استفادی پرلاس تر راوړلو د میزان په برخه کی پوښتنی کیږی کوم چی د دی اداری لخوا د جاریه ارقامو د راټولولو د سروی ګانو په ترسره کولو سره لاس ته راځی.

همدا ډول د ارقامو څخه د استفادی د وړل او د هغوی د نظرونو او وړاندیزونو په هکله غوښتل کیږی.

نوموړی کورس چی د ۳ ورځو لپاره دوام درلود په کښی ۱۳ تنو د دی اداری کارکوونکو چی ۳ تنه به ئی د سوپروایزر او پاتی نور به ئی د سرویر په ټوګه دنده ترسره کړی ګډون درلود او په پام کی ده چی نوموړی سروی نن ورځ شنتی د دوری میاشتی په ۲۶ نیټه په کابل کی پیل شی.

نوموړی سروی د مخکینی سروی په تعقیب چی دوه کاله وړاندی د دی اداری لخوا تطبیق شوی ده ترسره کیږی او په پای ته رسیدو سره به ئی وروستنی پایلی د لاسته راغلو ارقامو د تحلیل او تجزیی وروسته د ګټی اخیستنی لپاره خپریدوته وسپارل شی.