د احصائیی د مرکزی اداری د کارکوونکو لپاره د کمپیوتر او انترنت روزنیز کورس پرانیستل.

د احصائیی د مرکزی اداری د کارکوونکو لپاره د کمپیوتر او انترنت روزنیز کورس پرانیستل.

۲۶ وری ۱۳۹۶

د کمپیوتر روزنیز کورس نن ورځ شنبه د وری میاشتی په ۲۶ مه نیټه د احصائیی مرکزی اداری د یوشمیر کارکوونکو لپاره په دی اداره پرانیستل شو.

په دی کورس چی د دی اداری د مختلفو څانګو ۲۰ تنه په کښی ګډون لری د ۲ میاشتو به دوام پیداکړی او په پام کی ده چی پروګرام په ترڅ کی به د کمپیوتر اساسی پروګرامونه له ویندوز نیولی تر اکسل او پاورپاینت پوری او همدا رنګه د انترنت اساسی برخی د نوموړو کارکوونکو لپاره چی د تدریس چاری ئی د دی اداری د معلوماتی تکنالوژی څانګی د یوه کارکوونکی لخوا پرمخ وړل کیږی، زده کړه ورکړل شی.

د یادونی وړده چی د احصائیی مرکزی اداری مشرتابه د اړتیا په صورت کی د دی اداری د کارکوونکو د وړتیا لوړولو لپاره مختلف پروګرامونه په کار اچولی دی چی یوله دی څخه د انګلیسی ژبی زده کړی کورس وه چی تیرکال د دی اداری د کارکوونکو لپاره په دریو کچو کی چی د ۶ میاشتو لپاره کی دوام درلود جوړ کړی وو او د کورس په پای کی نوموړو کارکوونکو ورڅخه زیاته ګټه واخیستله.