د اقتصادی- ټولنیزی او دموګرافی سروی د ارقامو تحلیل توضیحی ورکشاپ پای ته رسیدل.

د اقتصادی- ټولنیزی او دموګرافی سروی د ارقامو تحلیل توضیحی ورکشاپ پای ته رسیدل.

۳۰ وری ۱۳۹۶

توضیحی ورکشاپ چی د شاخصونو سره د بلد تیا او همدارنګه د کابل ولایت د اقتصادی- ټولنیزی او دموګرافیکی سروی د ارقامو د تحلیل او ارقامو څخه د پروګرامونو په طرح او ترتیب کی د استفادی د طریقو په هکله د دوشنبی په ورځ پیل شوی وه نن چهارشنبه ګډونوالوته د تصدیقنامو په ویشلو سره پای ته ورسید.

دغه ورکشاپ د احصائیی د مرکزی اداری لخوا د وګړو صندوق په مالی مرسته په دی اداره کی جوړه شوی وه چی په کښی د وزارتونو او دولتی ادارو د پلان د څانګو يو زیات شمیر کارکوونکو ګډون کړی وه.

د یادونی وړده چی نوموړی ورکشاپ چی د دریو ورڅو لپاره کی دوام درلود. د نوموړی سروی د مختلفو شاخصونو لپاره د راټولولو لپاره د راټول شویو ارقامو د پایلو په هکله د دی اداری د مسئولو کارکوونکو لخوا د پریزنتشنونو په واسطه لازم معلومات وړاندی شول او په کاری ګروپونو کی له ارقامو څخه د استفادی پرډول په عملی ټوګه کار صورت و موند.

نوموړی ورکشاپ ګډونوالوته د تصدیقنامو په ویشلو سره پای ته ورسید.