خبرتیا !

 

خبرتیا !

د احصائیی مرکزی اداری د Afghanistan Country STAT ویب سایت به کاراچولیده.

احصائیوی ارقاموته د لاس رسی لپارهhttp://afghanistan.countrystat.org/home/enویب سایت پانی او یا د احصائیی مرکزی اداری رسمی ویب سایت www.cso.gov.af/enته لاړشی او د Afghanistan Country STAT په لینک باندی کلیک وکړی. دغه ویب سایت د ارقامو د تحلیل او تجزيی، د ګرافونو او نقشو د جوړولو اوښودلو لپاره ابراز برابروی، له ویب سایت څخه د ګټی اخیستنی کلی لارښودنه د پاورپاینت په فایل کی ځای پرځای شوی ده.

فایل راهنمایی استفاده از ویب سایت