سوانح

د سوانحو، دیتابیس او د اجرااتو د ارزونې د عمومی مدیریت راپور

  ۱۳۹۵ کال

د مرکز برخه:

د ۳۶۲ کارمندانو د کلنی ارتقا کار د هغوط د اړوند آمرینو د ارزونی وروسته سرته رسیدلی دی .

د ۹۲ کارکوونکو د کلنی ارتقا د اجرااتو د ارزونی کار سرته رسیدلی ده.

د بشری سرچینو د معلوماتی سیستم کار تطبیق شوی او د اداری د کارکوونکو سوانح په دیتابیس کې درج شوی دی.

د ۲۹کارکوونکو لپاره لنډ سوانح ترتیب شوی دی.

د ۱۵تنو کارمندانو او ۱ تن خدماتی کارکوونکی د تقاعد کار سرته رسیدلی ده.

۴۶۸ قطعې د پیژدنی کارتونه په الکترونیکی سیستم کې د مرکز په برخه کی چاپ شوی دی.

● د سوانحو ټول فایلونه د یو واحد چک لست په اساس په الماریو کې تنظیم شوی دی.

● د احصائیی مرکزی ادارې د کارکونکو د دقیقی ارزونی لپاره د ټولو ریاستونو د ۲-۶ بستونو کارکوونکو لپاره د ارزونی د زده کړپروګرامونه تر سره شوی دی.

● د کارکوونکو د حاضری ورځنی کنترول ترسره کیږی او همدارنګه د معاشونو د کسراتو میاشتنی راپور ترتیب او مالی او اداری ریاست استول کیږی.

● د وخت د ضایع کولو او د کارکونکو د غیر قانونی حاضری څخه د مخنیوی په خاطر په اداره کی برقی (کمپیوتری) حاضری په لار اچول شوی ده.

● د کارکونکو د رخصتیو د دقیق بیلانس لپاره د دیتابیس جوړول.

 ● د کارکونکو د استفادې لپاره د رخصتی د ستندرد فورمی جوړول او په لاره اچول.

د ولایاتو برخه:

● د ۸۶ کارمندانو او ۸۷ کارکوونکو د کلنی اجرااتو ارزونه سرته رسیدلی. 

● د ۳۴ ولایتونو د کارکوونکو لنډ سوانح د اداری په دیتابیس کی ثبت شوی دی.

● د ۳ تنو ولایتی کارکوونکو د تقاعد چاری سرته رسیدلی دی.

 ● ۱۹۷ تنو ولایتی کارکوونکو ته الکترونیکی د پیژندنی کارتونه ترتیب شوی دی.