داستخدام برخه

د استخدام برخه

·         د ادارې پراختیا:

 د احصائیی مرکزی ادرې د ۱۳۹۵ کال تشکیل د ۸۰۰ بستونو تر پوښښ لاندې تطبیق شوی. 

·         د ملکی خدمتونو د کارکونکو د قانون د ۳۴مادی سره سم د  ۴۰  کمبود بستونو د دزده کړې په درجه کې تغیر د مسلکی توب په پام کې نیولو سره پاې ته رسیدلی.

● د منظور شوي تشکیل له مخې د ۱۳۹۵کال د تعیناتو ترتیبول.

د ادارې اړوند د ۴ ریاستونو د کمبود بستونو اعلانول.

د ولایت د مقام د منظوری په اساس د ۱۰ تنو کارکونکو مقرریدل په ۶، ۷، او۸ بستونو کی.

د وظیفوی غیابت په اساس ۲۸ تنه کارکوونکی په مرکز او ولایتونو کې د بست نه منفک شوی دی.

د ولایتونو د احصائیې د آمریتونو د ضرورت په اساس ۱۴ تنه کارکونکی په ولایتونو کی په بالمقطع توګه مقررشوی دی.

د کارکونکو د اسنادو ترتیب او تنظیم په فایلنګ سیستم کی.

● د۱۳ تنو کارکونکو د زده کړې د درجې تثبیتول چې د لیسانس او څوارلسم دوری ئی پای ته رسولی دی.

د ټولنیزو احصائیو او دموګرافي ریاست ته دری میاشتنی راپور ورکول.

د اداری اصلاحاتو او ملکی خدمتونو  خپلواک کمیسیون د جندر ریاست ته ګزارش ورکول.

● د ۱۳۹۵ کال د تشکیلاتی کیفیتونو اړوند د تفتیش عالی اداری ته د کړنلارو او لارښودونو په هکله د قانون سره سم ګزارش ورکول.

د داخلی پلټې ریاست ۳ استعلامونو ته ځواب ورکړل شوی.

د ۴۱۶ قطعې مکتوبونو، اعلانونو، شکایت نامو، او د اداری اصلاحاتو او ملکی خدمتونو کمیسیون ته د نورو رسمی مکتوبونو او په مرکز او ولایتونو کی د بالمقطع قراردادونو په اړه اجراات ترسره شوی دي.