د کارکونکو داړیکو برخه

د کار کونکو د اړیکو د برخی راپور

 ۱۳۹۵کال

● (۹) تنه کارکوونکی د درمنلی لپاره مختلفو روغتونونو ته ور پیژندل شوی دی.

● د کار نه د پیدا شویو اختلافونو د حل د کمیټی پیشنهاد.

●  د کار کونکو د روغتیا د مصئونیت د پالیسیو او لارښودونو د لاسته راوړنی  لپاره د اداری اصلاحاتو  او ملکی خدمتونو له کمیسیون سره د اړیکې ټینګول.

● د رسمی مراسلاتو د پړاوونو د تیرولو لپاره د د اداری اصلاحاتو  او ملکی خدمتونو له کمیسیون سره د مخامخ ارتباط ټینګول.

● له بشری سرچینو د پوهاوی اړوند پالیسیو پهورکشاپونو کې ګډون.

● د بشری سرچینو د مدیریت په ورکشاپونو کی ګډون.  

● د نوی ګمارل شویو کارمندانو خپلو دفترونو ته معرفی کول او د اداری مقرراتو سره د هغوی بلدول.

● د دری میاشتنی پلان ترتیب او تطبیق.