کاری ارزښتونه او ستراتیژیکی موخی

 

د بشری سرچینو ریاست

د بشری سرچینو ریاست د استخدام، انتخاب، هڅونې، د زده کړی د فرصتونو د برابرولو او د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او خلکو ته د اغیزمنو خدمتونو د وړاندې کولو په موخه د وړ کار کوونکو د جذب او ساتلو لپاره د حمایوی او مسلکی خدمتونو د زمینې په برابرولو کې عمده او بنسټیز رول لوبوي..

د احصائیی مرکزي ادارې د بشری سرچینو ریاست په تشکیلاتي جورښت کی ۲۳ بستونه لری چه له هغو  جملی ۲۰بستونه ئی کارمندان او ۳بسته ئی خدماتی کارکوونکی دی چه د استخدام، د اجرااتو ارزونې، سوانح، او د ادارې د ظرفیت لوړولو څانګې په کښې شاملې دي.

کاری ارزښتونه:

د بشری سرچینو ریاست د کار د پروګرام جوړونی، څارنی او د ارزونی په ټولو پړاوونو کی لاندینی ارزښتونه د غوره کاري او واکمنو ارزښتونو په توګه رعایت کوی:

۱- د قوانینو، مقرراتو او لوایحو رعایت او تطبیق  چه د بشری سرچینو د ریاست د کارونو سره تړاو و لری.

۲- تخصص ګرائی یا (professionalism): د وړ کسانو استخدام د هغو د وړتیا، توانمندی او د کاری مهارت پر بنسټ، د برنامو د جوړولو او اجراتو په ټولو پړاوونو کی د مشورو او نظریو غوښتل او د رغنده نظریو او وړاندزونو منل.

۳- د هر رنګه دینی، مذهبی، قومی، سبمه یز، ژبنی او جنسیتی تبعیض او تعصب سره مبارزه کول.

۴- د انسانانو انسانی کرامت، آزادی او وړتیا ته درناوی کول.

۵- په کار کی صداقت او وفاداری: د بشری سرچینو د ریاست، د ادارې د نورو واحدونو او کاري شریکانو په ټولو اړوندو کارونو کی صداقت او وفادار پاتی کیدل.

۶- د پلان جوړونی او تطبیق په ټولو پړاوونو کې د ټولو ستراتیژیکولومړیتوبونو په پام کی نیول.

۷- په رسمی وخت کی د اداری ګټو ته د شخصی ګټو په پرتله ترجیح ورکول.

ستراتیژیکی موخی:

● د یوی سالمی، پیاوړې او ځواب ورکوونی اداری جوړول.

● د صلاحیت لرونکو مقاماتو د منظور شوی تشکیل پر بنسټ د رتبو او معاشونو د سیستم  سره سم په رڼه توګه د وړ کسانو استخدامول.

● د کارمندانو د ورځنی کاری ظرفیت لوړول او د راتلونکو کارونو  د اجرا لپاره د هغوی تیارول.

● د کارکوونکو د قدم لوړوالی، تقاعد د اجرااتو د ارزونې، او  داتیه کارونو تنظیم کول.

●  کارکونکو ته د کار د مناسب، سالم او صحی چاپریال برابرول او د شکایتونو د خلاصی فضا منځ ته راول.

● د اداری د ضرورتونو سره سم د ادارې تشکیلاتو ته وده ورکول.

● د اداری د کارکوونکو لپاره د الکترونیکی حاضری تیارول او تطبیق کول.

 ● د بشری سرچینو د معلوماتی سیستم او دیتا بیس منځ ته راوړل او تطبیق کول.