لیدلورۍ، ماموریت او موخې

 

لیدلورۍ، ماموریت او موخې

لیدلورۍ : په هیواد کې د تل پاتې اوځواب ویونکي احصائیوي سیستم رامنځته کول

ماموریت: د احصائیوي سیستم مدیریت، پیاوړتیا او معیاري کول، په اقتصادي او ټولنیزو بیلا بیلو برخو کې د باکیفیته ارقامو د تولید او وړاندې کولو لپاره د احصائيوي فعالیتونو وده او پراختیا.

موخې:

۱.      د احصائیوی ارقامو د ثبت د یوه واحد علمي سیستم رامنځ ته کول.

۲.      په هیواد کښې د ټولو احصائیوي فعالیتونو د انسجام اوهمغږۍ تآمینول .

                                             

ژمنتیا: د افغانستان د اسلامی جمهوریت د ۱۳۹۲ کال د احصائیی قانون د دوهمی مادی پراساس، د احصائیی مرکزی اداری ته په لاندی ډول حکم ورکړل شویدی:

؛؛د احصائیی مرکزي اداره په هیواد کي د احصائیوي ثبت د علمي واحد سیسټم د جوړولو او د ټولو احصائیوي فعالیتونو د هم غږی او سمون د تامینولو په منظور د دولتي خپلواکي اداري  په توګه فعالیت کوي؛؛

 

دندی او مسؤلیتونه: د ۱۳۹۲ کال د احصائیی قانون اتمی (۸) مادی د احصائیی مرکزی اداری ته د لاندی دندو او مسؤلیتونو د اجرا کولو صلاحیت ورکړی دی:

۱- د سوداګریز، صنعتي، کرنیز، مالي، ټولنیز، اقتصادي، روغتیايي، چاپیریالي (محیطی) او د خلکو د عمومي فعالیتونو د وضعي په چارو پوري د اړوندو مواردو د احصائیوي مستندو، دقیقو او پروخت معلوماتو راټولول، توحیدول، تحلیلول او خپرول

۲- له وزارتونو او دولتی ادارو سره د هغوی له فعالیتونو څخه د ترلاسه شوو احصائیو په شمول د احصائیوي معلوماتو په راټولولو، ترتیبولو او خپرولو کی مرسته کول.

۳- د احصائیوي سروی ګانو او نفوسو د سرشمیرني اجرا، کول.

۴- د هغو معلوماتو په هکله چي د وزارتونو او دولتي ادارو په واسطه راټولیږي د عمل له تکرار څخه مخنیوی.

۵- په ټول هیواد کي د اقتصادي او ټولنیزو توحید شوو احصائیو عمومي وده او پرمختیا او د هغو د توحیدولو لپاره  د پلانونو سمون.

۶- د وزارتونو او نورو دولتې ادارو د ګټي اخیستني لپاره د تصنیفونو او مناسبو احصائیوي ستندردونو پرمختیا او تجویزول.

۷- د احصائیوي معلوماتو لرونکو مناسبو دیتابیسونو (د معلوماتو د مرکزونو) متداومه پرمختیا او ساتنه او ددي قانون په حکمونو کي د درج شوو محرمو معلوماتو په استثنا، د ټولو ګټه اخیستونکو لپاره نوموړو معلوماتو ته د لاسرسی د زمیني برابرول.

۸- د احصائیوي معلوماتو د راټولولو، توحیدولو او د خپرولو د وخت د څرنګوالي په هکله د تصمیم نیول.

۹- هر کال د ځايي نفوس او د مړیني او ولد د زیږد اندازي ته په پام سره د هیواد د ټول نفوس د وروستي شمیر تثبیتول او وړاندي کول.