د افغانستان څو شاخصه سروي

  

      د افغانستان څو شاخصیزه سروې

  د افغانستان څو شاخصیزه سروې په ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰ کالونو کې د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت د احصائیې د مرکزي ادارې لخوا د ملګرو ملتونو د ماشومانو صندوق (یونیسف) په مرسته ترسره شوه. مالي او تخنیکي مرستې د یونیسف لخوا برابرې شوې. څو شاخصیزه سروې د کورنیو د سروې یو نړیوال پروګرام  دی چې د یونیسف لخوا پراختیا ورکړل شوي ده. د افغانستان څو شاخصیزه سروې د نړی د څو شاخصیزه سروې ګانو د څلورم پړاو د یوې موخې په څیر ترسره شوه. څو شاحصیزه سروې د ماشومانو او میندو د وضعیت په اړه نوي معلومات برابروي او د زریزی د پرمختیائی موخو د پرمختګ، د افغانستان د ملي پرمختیائي تګلارو او ځینې نورو نړیوالو هوکړه شویو ژمنو، ریفرنس/ د پشنهاد کوونکو مراجعو د ارزونې او اندازه ګیری لپاره یو غوره شاخص دی.  د احصائیې مرکزي اداره او یونیسف (۲۰۱۲)، د افغانستان څو شاخصیزه سروې ۱۳۸۹ - ۱۳۹۰: بشپړ راپور. کابل، د احصائیې مرکزي اداره او یونیسف

د افغانستان څو شاخصیزه سروې -1

د افغانستان څو شاخصیزه سروې -2