دکواښونو اوزیان مننی ملی سروی

دکواښونو اوزیان مننی ملی سروی(په افغانستان دژوندان دوضعیت ) 1393