دسوداگریزو احصائیی دری میاشتنی خبرونه

د  1398مالی کال 

دلمړی ربعی  

د  1397مالی کال 

دلمړی ربعی 

ددوهمه ربعی 

​ددریمه ربعی 

د څلورم ربعه 

دکال 1396 

دلمړی ربعی 

ددوهمه ربعی 

​ددریمه ربعی 

د څلورم ربعه 

د کال 1395

د لمړی ربعی 

​ددوهمه ربعی 

ددریمه ربعی 

د کال 1394

د لمړیربعی 

​ددوهمه ربعی 

ددریمه ربعی 

د کال 1393

د لمړی ربعی 

​ددوهمه ربعی 

ددریمه ربعی 

د کال 1392

د لمړی ربعی 

​ددوهمه ربعی 

ددریمه ربعی 

د کال 1391

د لمړی ربعی 

​ددوهمه ربعی 

ددریمه ربعی 

د کال 1390

د لمړی ربعی 

​ددوهمه ربعی 

ددریمه ربعی