د لومړنیو توکو د اوونیزی بیو اوسط

 

کال 1397

دتله میاشتنی 

دزمری میاشتی 

دچنگاس میاشتی 

دغبرگولی میاشتی 

دغوئی میاشتی 

دوری میاشتنی 

کال 1396


دکب میاشتنی 

دسلواغه میاشتنی 

دمرغومی میاشتنی 

دلینندی میاشتنی 

دلړم میاشتی 

 

دتله میاشتی

 

دو ژی ماشتنی 

دزمری میاشتی 

دچنگاس میاشتی 

دغبرگولی میاشتی 

دغوئی میاشتنی 

دوری میاشتنی