د هیواد د لګښتي توکو د بیو شاخص د ولايت په توپیر

     کال ۱۳۹۸