اداره مرکزی احصائیه درسال ۱۳۵۱ به حیث واحد مستقل تاسیس شده و به منظور ایجاد سیستم واحد علمی ثبت احصائیوی ، تامین هماهنگی وانسجام تمام فعالیت های احصائیوی درکشور فعالیت می نماید .